1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. chirurgická klinika
kchrz 14.11.2016

Chirurgická bloková stáž studentů VI. ročníku 1. LFUK 2016/2017

 

Chirurgická bloková stáž studentů VI. ročníku 1. LFUK 2016/2017

Před začátkem stáže se studenti v SISu zapíší do jednotlivých skupin (Motol, Karlák, Krč) do předmětu „B01055 – Chirurgie předstátnicová stáže – všeobecné lékařství“.

Studijní skupiny č. 1,3,5,7 budou stážovat na chirurgické klinice FN Bulovka

Rozvrh po zařazení studentů do jednotlivých skupin - https://goo.gl/o1Gp8S


Studenti budou stážovat na těchto pracovištích 1LF UK

I. chir. klinika - břišní, hrudní a úrazové chirurgie - předn. prof. Krška, DrSc. (VFN-Praha 2)
II. chir. klinika - kardiovaskulární chirurgie - předn. prof. Lindner, CSc. (VFN - Praha 2)
III. chir. klinika - předn. prof. Lischke, Ph.D. (FN - Motol, V Úvalu 84, Praha 5)
Chirurgická klinika 1. LF UK – FTN - předn. doc. Šimša, Ph.D. (Vídeňská 800, Krč, Praha 4)
Chirurgická klinika 1. LF UK a FN Na Bulovce – předn. doc. Fanta, DrSc. (Budínova 2, Praha 8)
Klinika transplantační chirurgie IKEM – předn. MUDr. Froněk, Ph.D., FRCS (Vídeňská 9, Praha 4)


Studijní skupiny č. 1,3,5,7 budou stážovat na chirurgické klinice FN Bulovka. Každý pátek se však zúčastní přednášek na I. chirurgické klinice VFN Praha a zúčastní se také informativní schůzky v první den stáží.


Stáž na chirurgii má 7 týdnů. Celkem 5 týdnů aktivní výuky, 6. týden je studijní volno, 7. týden probíhají SRZK.


První den stáží v 7:00
se studenti shromáždí ve velké posluchárně 1. chirurgické kliniky VFN ke krátké informační schůzce, kde budou podány informace o průběhu předstátnicové stáže. Poté studenti odcházejí na pracoviště dle rozdělení.


Omluva absence:
pouze nemoc či závažné rodinné důvody – obojí nutno písemně doložit.


Zameškaná část stáže musí být nahrazena buď po osobní domluvě pobytem na ambulanci v odpoledních hodinách nebo o víkendech. Nutno potvrdit podpisem lékaře.


Přednášky

Povinné přednášky v rámci stáží (s problematikou vyžadovanou při SRZk z chirurgie) - budou
v posluchárně I. CHK VFN každý pátek během prvních 5 týdnů stážového bloku:
Přednášky začínají v 8:30hod

Výjimka: přednáška z pneumochirurgie proběhne na III. chir. klinice v Motole od 11.00 do 12.30 hod.

1. týden

1) Traumatologie

prof. Zeman, DrSc.,
as. MUDr. K. Kudrna, CSc.

2) Šok

as. MUDr. D. Charvát

2. týden

1) NPB

doc. MUDr. J. Šváb, CSc.,
as. MUDr. R. Fraško

2) Chirurgické léčení střevních zánětů

prof. Krška, DrSc., doc. Šváb, CSc.

3. týden

1) Kardiovaskulární chirurgie

prof. Lindner, CSc., doc. Tošovský, CSc.

2) Pneumochirurgie

prof. Lischke, Ph.D., prof. Pafko, DrSc.

4. týden

1) Chirurgická léčba nádorových onemocnění a její komplikace

as. MUDr. J. Ulrych,
as. MUDr. O. Paul

2) Paraneoplastické syndromy a přidružené komplikace, diagnostika a léčba

prof. Kvasnička, DrSc.,
doc. MUDr. T. Kvasnička, CSc.

3) Komplexní léčení nádorů – role onkologa

prof. Petruželka, CSc.

5. týden

1) RTG a další zobrazovací metody v chirurgii

prof. Daneš, CSc.,
prim. MUDr. J. Hořejš, DrSc.

2) Biomarkery nádorových onemocnění

prof. Zima, DrSc.

3) Přínos gastroenterologa k řešení NPB

as. MUDr. P. Dytrych

Kasuistické semináře

Kasuistické semináře - I. chirurgická klinika – konferenční místnost – bude upřesněno

začátek: ihned po skončení „hlášení“ chirurgické služby (cca od 8.30 hodin). Vypracované kasuistiky mohou studenti využít jako práci k SRZk.

1. týden

2. týden

3. týden

4. týden

5. týden

Pondělí

přidělení pacientů na kasuistický seminář

Úterý

2, 3, M1

3, 4, M2

4, 5, M3

1, 5, M4

1, 2, M5

Středa

2, 3, M1

3, 4, M2

4, 5, M3

1, 5, M4

1, 2, M5

Čtvrtek

2, 3, M1

3, 4, M2

4, 5, M3

1, 5, M4

Nástroje

Pátek

Přednáška

Poznámka: seminář připraví podskupina v textu zdůrazněná.

Zápočtový test a zápočet

Zápočtový test proběhne poslední den stáže ihned po poslední přednášce,
tedy zhruba ve 12:00 v počítačové místnosti „terminálovně“ U nemocnice 4, přízemí.

Zápočtový test je závazný pro všechny studenty, tedy i pro stážující v Motole, na Bulovce, IKEM, FTN.
Zápočet bude udělen studentům ihned po úspěšném splnění zápočtového testu.

K zápočtu je nutno pochopitelně přinést index a prezenční list.

SRZK

Studenti si přinesou k SRZk vypracované operační protokoly nebo vypracované kasuistiky či vybrané chirurg. diagnosy počítačovou formou. Termíny k SRZk budou brzy po zahájení výuky vypsány v SIS.
Odhlášení ze zkoušky po termínu umožněném v SISu je pak možné pouze písemnou omluvou přednostovi kliniky.

Pokyny pro studenty stážující na I. CHK 1. LF UK

► Studenti stážující na lůžkových odděleních se denně hlásí vedoucímu oddělení
(popř. jeho zástupci).

Tito jim rozdělí pokoje na celou dobu jejich pobytu na oddělení. Studenti se seznámí s diagnosou pacienta, jeho zdravotním stavem bez přítomnosti chorobopisu, event. druh operačního výkonu, teplota, stav obvazu, nález na břiše, odpady z drénů, střevní pasáž atd. Hlavní náplní práce studenta je práce s pacientem, a to v takovém rozsahu, aby byl student schopen referovat při vizitě. Student referuje jak vedoucímu asistentovi při denní ranní vizitě, tak při event. vizitě přednostou kliniky. Po vizitě odcházejí spolu s lékaři na „hlášení“ chirurgické služby začínající v 8.00 hodin v zasedací místnosti I. CHK


► KASUISTICKÉ SEMINÁŘE:
probíhají vždy v úterý, středu a ve čtvrtek během prvních 5 týdnů stážového bloku a navazují bezprostředně na „ranní hlášení.“
Pozn.: Medici, právě stážující na operačních sálech, se ani hlášení ani kasuistických seminářů neúčastní. Pro tyto studenty je docházka od 7.45 do 12.hodin, dle potřeby i déle.


► Medici stážující na ambulancích přichází na 8.00 hod.
na ranní hlášení a po skončení hlášení odejdou na ambulanci, všeobecnou a traumatologickou. V průběhu týdne se prostřídají.PŘÍPRAVA SEMINÁŘŮ:
Vždy v pondělí po skončení hlášení budou studentům přiděleni konkrétní hospitalizovaní nemocní a studenti si připraví kasuistiky na podkladě klinického vyšetření, dokumentace vytipovaných nemocných a odborné literatury (viz povinná a doporučená literatura – SIS). U jednotlivých případů se zaměří na etiopatogenezi, diagnostiku, léčení, pooperační komplikace.


Po skončení kasuistických seminářů mohou studenti navštěvovat semináře pro IV. ročníky v době cca od 9.00 -12.00 hodin. Studenti mohou přijít kdykoliv, témata se každý týden opakují a jsou vyvěšena ve skříňce v přízemí kliniky. Doporučuji!


Studenti stážující na operačních sálech sledují operační program, dle něhož si včas ověří začátek operace, k níž budou event. vypsáni k asistenci! Student vypsaný na operační sál musí být přítomen na sále nejpozději v 7.45 hod. Vypsání medika do operační skupiny je závazné. Pokud se student ze závažných důvodů nebude moci na operační sál dostavit, je povinen včas zajistit za sebe náhradu a nahlásit sekretářce kliniky. Studenti postiženi virózou nebo jinou infekcí na operační sály nechodí – onemocnění je třeba doložit sekretářce kliniky.

►Studenti během stáže na sále vyplní protokol týkající se operace, kterou měli možnost sledovat. Další variantou je vypracování operačního postupu vybraného druhu operace dle odborné literatury, (viz uvedeno nahoře). Přítomnost studentů na sále a čas nástupu a odchodu budou kontrolovány. (7.45 -12.00)


►Odpoledně-večerní sl.:
začínají v 15. hod. a končí ve 20.00 hodin a jsou povinnou součástí stáží. Studenti se zapisují do prezenčního sešitu na ambulanci a hlásí se I. nebo II. asistentu služby a vedou si vlastní docházkový list. Odpoledně-večerní služba je povinná pro všechny studenty, na všech pracovištích. Po službě následující den je pro studenty pracovní.


Studenti jsou povinni chodit na stáže upraveni /vlasy, nehty/, bílý nepomačkaný plášť, přezutí fonendoskop, poznámkový blok, chirurgická literatura do kapsy.
V šatně nenechávají dokumenty a cenné věci a důsledně dbají na zavírání šatny.

Upozornění: S případnými problémy v souvislosti s výukou je možné se obrátit na:
as. MUDr. Kristian Chrz – kristian.chrz@vfn.cz
as. MUDr. Jiří Klofanda –
jiri.klofanda@vfn.cz

Ev. na nebo na vedoucího lékaře lůžkového oddělení, kde právě stáž probíhá.
Nebudou-li uvedení učitelé kontaktováni, budeme mít za to, že stáž probíhá hladce, bezproblémově.

Prezenční listiny a prázdné operační protokoly si vytisknou studenti sami.

Odkaz na stažení presenčního listu zde - goo.gl/mNMG3Y


počet zobrazení: 2937 poslední aktualizace: kchrz, 14.11.2016
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.