1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. chirurgická klinika
22.07.2015

Charakteristika pracoviště

  5576


Adresa:

U Nemocnice 499/2, Praha 2, 128 08

Budova A8

Telefon:

22496 2215
22496 2272 (kartotéka)

Fax:

22496 3377

E-mail:

chir1@lf1.cuni.cz

WWW:

http://www.vfn.cz/pracoviste/kliniky-a-oddeleni/i-chirurgicka-klinika/


 

Ambulance:

ano

 

Lůžkové odd.:

ano

 

Laboratoře:

ne

 

 

přednosta

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.

22496 2200

krskaz@vfn.cz

primář

MUDr. David Hoskovec, PhD.

22496 2259

david.hoskovec@vfn.cz

vrchní sestra

Mgr. Petra Camprová

22496 2210

Petra.Camprova@vfn.cz

 

Vítáme Vás na stránkách I. chirurgické kliniky, hrudní 1. LF UK a VFN v Praze. I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN patří mezi největší chirurgická pracoviště v České republice. Sídlí v samém srdci Prahy na strategickém místě, jakým je Karlovo náměstí a je tak přirozenou spádovou oblastí, jak pro akutní ošetření a výkony, tak pro plánované výkony zahrnující 1 milion obyvatel žijících nejen v centru , ale i v dalších částech Prahy a jejím okolí (Praha 2 a sousedních obvodů Prahy 1, 3, 5, 6, 7, 8), ale i pacienty z celé České republiky, tak samozřejmě pro české a zahraniční návštěvníky našeho hlavního města, pro které je nejbližším odborným pracovištěm při akutních stavech. Zároveň klinika působí jako superkonziliární pracoviště pro chirurgická oddělení v rámci celé České republiky. Klinika je vybavena nejmodernější medicínskou technikou, odborná úroveň kliniky splňuje nejpřísnější akreditační kritéria a při ošetření a péči o pacienty se vychází z posledních, osvědčených, odborných poznatků a ověřených, vědeckých výzkumů.

Prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.

 

I. chirurgická klinika, hrudní je společným pracovištěm Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a zajišťuje nejvyšší medicínskou, odbornou péči, je vědecko – výzkumným pracovištěm a probíhá zde výuka chirurgických oborů a ošetřovatelské péče magisterského a bakalářského studia na 1. LF UK a výuku pregraduální a postgraduální českých a zahraničních studentů a lékařů.

Ročně ošetří I. chirurgická klinika 80 000–90 000 pacientů, provede okolo 10 000 operací jak ambulantních, tak u hospitalizovaných pacientů či konsiliárně. Počet hospitalizací se pohybuje okolo 5 000-6 000.

K dispozici je na klinice 128 lůžek a 18 lůžek charakteru intenzivní péče. Na klinické a poliklinické části je k dispozici 10 operačních sálů.

Na I. chirurgické klinice i její poliklinické složce klinice pracuje v různých úvazcích jak k VFN, tak k 1. LF UK, ale i jako řešitelé vědeckých a výzkumných úkolů - celkem 50 lékařů (včetně lékařů se specializací interní a lékařů oddělení intenzivní péče. V nelékařských oborech pracuje 220 zaměstnanců.


Vlastní organizační struktura kliniky

Přednosta kliniky: prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.

Zástupce přednosty kliniky: prof. MUDr. Miroslav Zeman, DrSc.

Primář kliniky: as. MUDr. David Hoskovec, PhD.

Konzultant vedení kliniky: doc. MUDr. Jan Šváb, CSc.

Vrchní sestra: Mgr. Petra Camprová

Zástupci přednosty:

pro vědu: as. MUDr. Jan Ulrych

pro výuku: as. MUDr. Jiří Klofanda (anglická paralelka as. MUDr. Jan Ulrych)

pro postgraduální vzdělávání: as. MUDr. Petr Dytrych

pro úrazovou chirurgii: as. MUDr. Karel Kudrna, CSc.

pro spolupráci se ZP: as. MUDr. Dušan Schmidt

Vedoucí lékař chirurgické části polikliniky: as. MUDr. Ivo Rathous


Struktura klinické části

ü 4 lůžková oddělení

ü JIP (jednotka intenzívní péče)

ü Ambulance (všeobecná, traumatologická)

ü Speciální ambulance a poradny

ü Obezitologická poradna;

ü Poradna pro onemocnění jater, slinivky břišní a žlučových cest;

ü Poradna pro onemocnění žaludku a jícnu;

ü Poradna pro plicní a další onemocnění hrudníku (hrudní chirurgie);

ü Poradna pro onemocnění štítné žlázy

ü Poradna pro onemocnění nadledvin;

ü Poradna pro cévní onemocnění;

ü Stomická poradna

ü Operační sály

ü Centrální sterilizace

ü Knihovna

ü Sekretariát, administrativní a technické zázemí


Výukové zázemí na klinice

ü 5 konferenčních místností

ü velká posluchárna


Struktura poliklinické části

Detašovaná pracoviště I. chirurgické kliniky na Fakultní poliklinice VFN, Karlovo náměstí 32:

ü Všeobecná chirurgická ambulance

ü Ortopedická ambulance

ü Speciální ambulance a poradny

ü Koloproktologická ambulance;

ü Ambulance a poradna plastické chirurgie)

ü Traumatologická ambulance a poradna;

ü Mammologická ambulance a poradna - Poradna pro onemocnění prsu;

ü Chirurgická podologie a hojení ran;

ü Ambulance a poradna pro onemocnění ruky

ü Operační sály

 

Nelékařský zdravotnický personál

Na klinice pracuje 220 nelékařských zdravotnických pracovníků, z toho 152 všeobecných sester, 11 zdravotnických asistentů, 2 ošetřovatelky a 55 sanitářů a pomocného zdravotnického personálu.

Sesterský personál je vysoce erudovaný se specializací v oblastech ARIP a ošetřovatelská péče v chirurgii. Na klinice používáme moderní léčebné a ošetřovatelské metody, ve kterých jsou sestry patřičně proškoleny, např. v oblasti hojení ran pomocí tzv. V. A. C. (Vacuum Assisted Closure) systému nebo s využitím ultrazvukového čističe ran. Pracují zde absolventky certifikovaných kurzů péče o stomie a kurzů hojení ran. Naše sestry jsou aktivní členky Stomického týmu VFN a působí jako lektorky certifikovaného kurzu Péče o stomika. Při I. chirurgické klinice byla zřízena poradna pro stomiky, jejíž personál pacientům poskytuje vysoce kvalitní ošetření a současně zajišťuje edukaci stomiků a pomáhá jim při výběru odpovídajících a kvalitních stomických pomůcek. Navíc I. chirurgická klinika navázala spolupráci s Českým ILCO, dobrovolným sdružením stomiků. Naše sestry též aktivně pracují v Týmu pro hojení ran VFN. V současnosti probíhá také proces certifikace kurzu Léčba a hojení ran, který umožní ještě více zkvalitnit péči o pacienty v rámci VFN a jehož praktická výuka bude probíhat na I. chirurgické klinice.

Sestry pravidelně přednášejí na odborných seminářích a konferencích, věnují se publikační činnosti v odborných časopisech a jsou autorkami kapitol v odborných monografiích či učebnicích. Na I. chirurgické klinice probíhá výuka ošetřovatelství ve spolupráci se středními, vyššími a vysokými školami, probíhají zde praktické zkoušky i státní závěrečné zkoušky bakalářského studia. Klinika zajišťuje praktickou výuku při specializačním studiu v oboru ARIP.

Vedení I. chirurgické kliniky zavádí a prosazuje moderní léčebné a ošetřovatelské postupy a snaží se, aby personál nejen odváděl kvalitní práci, ale aby byl i vstřícný k pacientům. Naším cílem je, aby kliniku opouštěli uzdravení a spokojení pacienti.


Mezinárodní spolupráce

I. chirurgická kliniky velmi aktivně spolupracuje, a to především formou výměny vědeckých ale hlavně praktických poznatků s univerzitami a jejich chirurgickými pracovišti v Heidelbergu, Mnichově, Curychu, Mainzu, Salzburgu, Basileji, Londýně, Tel Avivu a řadou dalších.


Charitativní činnost

V duchu tradice, založené profesorem Rudolfem Jedličkou, zakladatelem Jedličkova ústavu a velkým mecenášem, I. chirurgická klinika pokračuje v tradici pomoci handicapovaným dětem. Podílí se na charitativních akcích pro ústavy zajišťující péči o takto nemocné ve spolupráci s řadou subjektů (především D plus a LC Orel) získává, prezentuje a vystavuje získaná díla ve svých prostorách, jak k propagaci těchto snah, tak k zamyšlení.